உங்களை வரவேற்கிறேன்

இந்த வலைப்பூவில் நான் படித்ததில் பிடித்ததை அனைவருடனும் பகிர்ந்துகொள்ள விரும்புகிறேன். இது உங்களுக்குப் பிடித்திருந்தால் அதன் பெருமை அதை எழுதியவர்களைச் சாரும்! சிறப்பாக இல்லை என்று கருதினால், அதைத் தேர்வு செய்த நான் பொறுப்பாவேன் !!!

எளிய வழி

0

Posted on : Monday, July 02, 2012 | By : ஜெயராஜன் | In :

100 க்குள் 5 ல் முடியும் ஒரு எண்ணின் வர்க்கத்தைக் கண்டு பிடிக்க ஒரு எளிய வழி.:
உதாரணமாக 75 ன் வர்க்கத்தைக் கண்டு பிடிப்போம்.இந்த எண்ணின் முதல் எண்ணை எடுத்து அதாவது 7  ,அதனை அதனுடன் ஒன்று கூட்டி வரும் எண்ணால்  அதாவது  8 ஆல்  பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும்.ஆக 7x(7+1)=7x8=56.
இந்த எண்ணை எழுதிக் கொண்டு அதனருகில்  25ஐ சேர்த்தால் விடை கிடைக்கும்.அதாவது 5625
இன்னொரு உதாரணம்: 35என்ற எண்ணின் வர்க்கம் காண்போம்.
முதல்  எண்=3
அதனுடன்  ஒன்று  கூட்ட  வருவது =4
இரண்டையும்  பெருக்க  =3x4=12
இந்த  என்னுடன்  25 சேர்த்து  எழுத =1225
35x35=1225.

தங்களுக்கு இந்த பதிவு பிடித்திருந்தால், புதிய பதிவுகளை மின்னஞ்சல் வழியாக பெற

தங்கள் இமெயில் முகவரி:

Comments (0)

Post a Comment